1. Mõisted
  • Rendileandja – Culpro OÜ, juriidilise aadressiga Sepavälja 21, Tartu
  • Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
  • Pool – Rendileandja või Rentnik;
  • Leping – Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping, milles on fikseeritud rendile antavad Seadmed, renditasu ning muud erikokkulepped.
  • Seade – Lepingu alusel renditav valgusti, lambipirn või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus.
  • Üldtingimused – Rendileandja Seadmete rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis, on kohaldatavad Rendileandja poolt sõlmitavatele kõigile Seadmete rendi- ja üürilepingutele ulatuses, milles Pooled ei lepi muus rendisuhet kajastavas dokumendis, sh Lepingus või Kliendilepingus, kokku teisiti, ning on Lepingu lahutamatuks lisaks.

 

 1. Rentniku kinnitused
  • Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:
  • Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Seadmete osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;
  • Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate Seadmete omadused, rendihinnakiri, tehniline seisund, Seadmete kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded, Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;
  • Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditavate Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks.

 

 1. Lepingu sõlmimine ja tähtaeg
  • Leping loetakse sõlmituks arvates Poolte vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sellekohase kokkuleppe saavutamise ajahetkest, kui poolte kokkuleppest või Üldtingimuste teistest sätetest ei tulene teisiti.
  • Rendisuhe algab Seadmete Rendileandja rendipunktist, mille asukoht ja kontaktandmed on fikseeritud Rendileandja veebilehel (www.lambiketid.ee), (edaspidi: „Rendipunkt”) väljastamise ajahetkest ning lõpeb Seadme nõuetekohasel tagastamisel Rendipunkti (edaspidi: „Rendiperiood”). Füüsilisest isikust Rentnikel on Rendiperioodi maksimaalseks pikkuseks 10 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
  • Cargobusiga seadmete saatmisel loetakse rendipunktiks Cargobusi esindust, kust Rentnik seadmed kätte saab ja kuhu seadmed tagastatakse
  • Kui ei ole muud kokkulepet, arvestatakse Rendiperioodi pikkust päevades (edaspidi: „Rendipäev”). Esimeseks Rendipäevaks on Seadme Rendipunktist Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Seadme nõuetekohase tagastamise päev.

 

 1. Seadmete üleandmine ja tagastamine
  • Seade antakse Rentniku kasutusse üle Lepingu sõlmimisel või muu sellekohase kirjaliku aktiga Rendileandja Rendipunktis. Seade tuleb tagastada Rendileandja Rendipunkti. Seade tuleb tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 13-ks. Seadmete väljastamine ja tagastamine on võimalik Rendileandja ettevõtte aadressil või lepingus kokku lepitud kohas. Seadme tagastamisega viivitamisel Lepingu lõppemisel on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale renditasu 3- (kolme) kordses ulatuses viivitatud perioodi eest (iga ületatud päev = kolme päeva tasu).
  • Seadmete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Seadmete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe (1) päeva jooksul kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmetega.
  • Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Seadme sai, arvesse võttes normaalset kulumist.
  • Seade tagastatakse sellekohase kirjaliku märke tegemisega, millele kirjutavad alla Poolte esindajad.

Cargobusi tagastuseks loetakse pakendi veolepingule allakirjutamist. Lepingu lõppemisel tuleb Seade tagastada hiljemalt Rendiperioodi kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 13-ks. Seade tuleb tagastada samas pakendis, milles see Rendipunktist üle anti.

 • Seade loetakse kaotsiläinuks, kui Seadet ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.
 • Kui Rentnik ei tagasta Seadet Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Seadme osas valduse taastamiseks.
 • Kui Rendileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Seadme uushanke hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.

 

 1. Renditasu ja tagatisraha
  • Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Seadmed Rentnikule rendile Seadme üleandmise ajahetkel kehtiva rendihinnakirja alusel. Hinnakirjas märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu (20%). Renditasu sisaldab tasu üksnes Seadme kasutamise eest. Renditasu ei sisalda muuhulgas tasu Seadmete projekteerimise, paigaldamise, lahti monteerimise, paigaldamise järelvalve, transpordi, puhastamise, Seadmete peale- või mahalaadimise eest. Eelnimetatud teenuste eest tasutakse vastavalt Rendileandja või teenust osutava kolmanda isiku pool kehtestatud sellekohasele hinnakirjale.
  • Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel.
  • Renditasu makstakse rendiarvete alusel Lepingus või Kliendilepingus fikseeritud viisil ja tähtajaks. Füüsilisest isikust Rentnikud on kohustatud teistsuguse kokkuleppe puudumisel tasuma renditasu Seadme tagastamisel. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas.
  • Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult nii enne Seadme Rentniku kasutusse andmist kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Seadmete uushanke hinda.
  • Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.
  • Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt ühe nädala möödumisel pärast Seadme tagastamist, mille rendile või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine.
  • Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Seadme rendileandmisega seoses tasutud tagatisraha summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Seadme rendileandmisega seoses, samuti teiste rendile antud Seadmetega seoses.
  • Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.
  • Rentnik nõustub sellega, et Rentniku poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, Rentniku foto, isikuttõendava dokumendi koopia, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood) võlgnevuse sissenõudmise, renditud Seadmete tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil. Rentnikul on igal ajal õigus nõuda, et Rendileandja lõpetaks Lepingus nimetatud kolmandatele isikutele Rentniku isikuandmete edastamise. Rentnikul on õigus igal ajal nõuda, et Rendileandja informeeriks Rentnikku andmetest, mis Rendileandja on Lepingu alusel kolmandatele isikutele edastanud.

 

 1. Poolte kohustused
  • Rentnik on kohustatud:
   • kasutama renditud Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega.
   • järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Seadet vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
   • järgima Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, sh tagama Objektil, kus Seadet kasutatakse, kõigi ohutusnõuete täpse järgimise.
   • ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet.
   • teatama Rendileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.
   • mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses.
   • Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
   • tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest.
   • tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.
  • Rendileandja on kohustatud:
   • tagama Seadme üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Seadme vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele.
   • tegema Seadmele remonti, mida ei hõlma Üldtingimuste p 6.1.7. Kui Seadme remondivajadus on tingitud Seadme mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.

 

 1. Vastutus
  • Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis või leppetrahv või kindlustushüvitis, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.
  • Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Seadmete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Seadmete rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Seadme normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest. Juhul, kui et kui Seade renditakse Rentnikule koos operaatori teenusega, siis Rentnik ei vastuta seadme purunemise eest ning Rendileandja ei vastuta seadme ja operaatori töö korralduse eest ning seadme tööst tingitud riskide eest.
  • Seadmete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Seadme uushanke hind, kahjustumise korral aga Seadme kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind
  • Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Seadmete kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest. Kasutamisjuhendis oleva võimaliku vea tõttu tekkinud kahju eest vastutab Rendileandja.
  • Rendileandja vastutus Seadme katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Seadme väljavahetamise, selle võimatusel aga Seadme remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Seadme Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Seadme funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest.
  • Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Seadme üleandmisest Rentnikule.

 

 1. Lepingu lõppemine ja lõpetamine
  • Leping lõpeb Seadme tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel.
  • Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 2 (kaks) kalendripäeva ette, kui:
   • Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Seadme seisund või tekib oht Seadme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;
   • Rentnik annab Seadme kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;
   • juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
   • Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.
  • Rentnikul on õigus Leping korraliselt üles öelda Seadme tagastamisõigusega samadel põhimõtetel.

 

 1. Muud tingimused
  • Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.
  • Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval kokkuleppel.
  • Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.
  • Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.